محصولاتسه راهی مساوی ها63
سه راهی مساوی 63
   Equal Tee 63
     
  توان تولید روزانه = 500