محصولاتسه راهی انشعاب ها25x90
سه راهی انشعاب25*90     Tapping Tee 90*25
   
 
   توان تولید روزانه = 500 عدد