محصولاتسه راهی انشعاب ها25x63
  سه راهی انشعاب 25*63

 Tapping Tee 63*25
      توان تولید روزانه = 1500 عدد