محصولاتسه راهی انشعاب ها25x160
  سه راهی انشعاب 160*25
     Tapping Tee 160*25
     
   توان تولید روزانه = 400 عدد