محصولاتسه راهی انشعاب ها25x125
 سه راهی انشعاب 125*25    Tapping Tee 125*25
     
   توان تولید روزانه = 500 عدد