محصولاتسه راهی انشعاب ها25x110
 سه راهی انشعاب 110*25    Tapping Tee 110*25
     
   توان تولید روزانه = 500 عدد