محصولاتزانوئی ها
زانوئی 45 درجه   Elbow 63
     
  توان تولید روزانه = 600